نمایش یک نتیجه

برگه و آلو

آلو سیاه

۴۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه شفتالو

۱۵,۰۰۰ تومان۵۴,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو بخارا

۱۳,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو بیرجندی

۴۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما ربی

۱۱,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش طلایی

۱۴,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومانتومان
۶,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما استعمران

۶,۰۰۰ تومان۱۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

پیاز خشک

۱۹,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومانتومان
۱۱,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرما چیپسی

۷,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خلال خرما

۷,۰۰۰ تومان۲۱,۰۰۰ تومانتومان
۵۵,۰۰۰ تومان۱۳۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کیوی فریز

۴۴,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لبو فریز

۴۴,۰۰۰ تومان۱۰۴,۰۰۰ تومانتومان
۷۹,۰۰۰ تومان۱۹۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

موز فریز

۵۱,۰۰۰ تومان۱۲۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب قرمز فریز

۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب زرد فریز

۴۵,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومانتومان
۱۸,۰۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۴۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گیلاس خشک

۱۴,۰۰۰ تومان۵۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو جنگلی

۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش پلویی

۱۰,۰۰۰ تومان۳۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

زرشک

۲۹,۰۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو طرقبه

۴۴,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی آفتابی

۱۶,۰۰۰ تومان۶۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب ترش خشک

۴۸,۰۰۰ تومان۱۸۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کیوی خشک

۲۹,۰۰۰ تومان۱۱۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرمالو خشک

۳۱,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه گلابی

۵۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارنگی خشک

۳۲,۰۰۰ تومان۱۲۲,۰۰۰ تومانتومان
۱۲,۰۰۰ تومان۴۳,۰۰۰ تومانتومان
۵۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گوجی بری

۶۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۱۷,۰۰۰ تومان۶۱,۰۰۰ تومانتومان
۶۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۴۷,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۱,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومانتومان
۶,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۵,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰ تومانتومان
۱۶,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومانتومان
۳۳,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو عمانی

۲۶,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خربزه خشک

۲۷,۰۰۰ تومان۱۰۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو خشک

۳۹,۰۰۰ تومان۱۵۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب زرد خشک

۲۴,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

پرتقال خشک

۲۱,۰۰۰ تومان۸۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گلابی خشک

۳۱,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو قرمز خشک

۳۳,۰۰۰ تومان۱۲۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

هلو خشک

۳۷,۰۰۰ تومان۱۴۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آناناس طبیعی

۹۳,۰۰۰ تومان۳۶۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارگیل خشک

۴۴,۰۰۰ تومان۱۷۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

موز خشک

۴۴,۰۰۰ تومان۱۷۰,۰۰۰ تومانتومان
۶۷,۰۰۰ تومان۲۶۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۴۴,۰۰۰ تومان۱۶۹,۰۰۰ تومانتومان
۵۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو قرمز

۱۱,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش سبز

۱۴,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو زرد

۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۴۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو برقانی

۹,۰۰۰ تومان۳۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه هلو مشتی

۱۲,۰۰۰ تومان۴۶,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۱۲,۰۰۰ تومان۵۶,۰۰۰ تومانتومان
۴۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آناناس کمپوتی

۷۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انبه خشک

۹۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو خشک

۱۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومانتومان