نمایش یک نتیجه

۱۶,۷۵۰ تومان۵۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل دورهمی

۵۱,۷۵۰ تومان۱۹۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل بری

۸۱,۲۵۰ تومان۳۱۵,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۶۵,۰۰۰ تومان۲۵۰,۰۰۰ تومانتومان
۵۴,۲۵۰ تومان۲۰۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل تخمه

۲۴,۷۵۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومانتومان
۱۹,۵۰۰ تومان۶۸,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۳۴,۲۵۰ تومان۱۶۱,۰۰۰ تومانتومان
۲۴,۰۰۰ تومان۸۶,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۰,۷۵۰ تومان۲۵۴,۰۰۰ تومانتومان
۳۸,۲۵۰ تومان۱۴۳,۰۰۰ تومانتومان
۲۱,۲۵۰ تومان۷۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۶۴,۵۰۰ تومان۲۴۸,۰۰۰ تومانتومان
نمره 2.00 از 5
۳۴,۰۰۰ تومان۱۲۶,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۶۵,۲۵۰ تومان۲۵۱,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۷۱,۵۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۶۱,۷۵۰ تومان۲۳۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۶۵,۷۵۰ تومان۲۵۳,۰۰۰ تومانتومان