پرطرفدارترین محصولات

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۶۰,۰۰۰ تومان۲۲۰,۰۰۰ تومانتومان
۴۳,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۱۲۹,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۹۲,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۹۷,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۱۲۲,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۴۵,۰۰۰ تومان۵۰,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۱۸,۰۰۰ تومان۶۴,۰۰۰ تومانتومان
۹۴,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۶۹,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه هلو مشتی

۱۵,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومانتومان
۱۶,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومانتومان
تنقلات تند

جدیدترین محصولات

۱۱۶,۰۰۰ تومانتومان
۹۱,۰۰۰ تومانتومان
۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۹,۰۰۰ تومان۳۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۷,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومانتومان
۴۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۰۹,۰۰۰ تومانتومان
۱۶,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انبه چیپسی

۸۵,۰۰۰ تومانتومان

آجیل ویژه بارجیل

ویژه بارجیل

پکان با پوست

۱۲۱,۰۰۰ تومانتومان

تنقلات

هیبیسکوز

۴۳,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

مغز پکان خام

۲۱۵,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل رمضان

۸۹,۰۰۰ تومانتومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۹۵,۰۰۰ تومانتومان