محصولات فروش ویژه

آجیل مخلوط

آجیل میوه خشک

۷۷,۰۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۱۰۵,۰۰۰ تومان۳۷۴,۰۰۰ تومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۷۰,۰۰۰ تومان۲۶۲,۰۰۰ تومان

تنقلات

باسلوق

۲۴,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۱۳۲,۰۰۰ تومان۴۶۶,۰۰۰ تومان

توت، کشمش و انجیر

برگه انجیر کرمانشاهی

۲۴,۰۰۰ تومان۹۱,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان۱۳۴,۰۰۰ تومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۴۹,۰۰۰ تومان۲۵۱,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۱۱۰,۰۰۰ تومان۳۸۹,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان۳۶۲,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل شش مغز

۹۷,۰۰۰ تومان۳۴۶,۰۰۰ تومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۲۷,۰۰۰ تومان۱۱۴,۰۰۰ تومان

اخبار و مقاله های بارجیل

محصولات پرطرفدار

آجیل مخلوط

آجیل میوه خشک

۷۷,۰۰۰ تومان۲۷۶,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل چهار مغز

۱۰۵,۰۰۰ تومان۳۷۴,۰۰۰ تومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۷۰,۰۰۰ تومان۲۶۲,۰۰۰ تومان

تنقلات

باسلوق

۲۴,۰۰۰ تومان۸۹,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل برشته پودری

۱۳۲,۰۰۰ تومان۴۶۶,۰۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان۱۳۴,۰۰۰ تومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۴۹,۰۰۰ تومان۲۵۱,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل مغز شیرین

۱۱۰,۰۰۰ تومان۳۸۹,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان۳۶۲,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۸۶,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش شاهانی

۵۱,۰۰۰ تومان۱۸۴,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل تخمه

۳۲,۰۰۰ تومان۱۱۹,۰۰۰ تومان

سه خوراکی مفید بارجیل

تنقلات تند

جدیدترین محصولات

۳۱,۰۰۰ تومان۱۱۵,۰۰۰ تومان
۷۶,۰۰۰ تومان۲۷۳,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان۲۳۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومان

تنقلات

سیاه دانه

۴۲,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان۱۱۸,۰۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان۲۰۸,۰۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان۷۹,۰۰۰ تومان

آجیل ویژه بارجیل

تنقلات

هیبیسکوز

۱۱۱,۰۰۰ تومان۳۹۴,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل یلدا

۸۶,۰۰۰ تومان۳۰۶,۰۰۰ تومان

ویژه بارجیل

مغز پکان خام

۲۲۰,۰۰۰ تومان۷۷۵,۰۰۰ تومان