نمایش یک نتیجه

۴۶,۰۰۰ تومان۱۱۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کیوی فریز

۳۵,۰۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لبو فریز

۳۵,۰۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومانتومان
۶۵,۰۰۰ تومان۱۶۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

موز فریز

۴۴,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب قرمز فریز

۳۶,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب زرد فریز

۳۶,۰۰۰ تومان۹۰,۰۰۰ تومانتومان
۱۲,۰۰۰ تومان۴۲,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

آجیل مخلوط کشمش

۱۸,۰۰۰ تومان۶۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گیلاس خشک

۱۴,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو جنگلی

۶,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش پلویی

۱۱,۰۰۰ تومان۳۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

زرشک

۱۸,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

آلو طرقبه

۱۹,۰۰۰ تومان۶۶,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی آفتابی

۱۴,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب ترش خشک

۳۲,۰۰۰ تومان۱۱۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کیوی خشک

۲۹,۰۰۰ تومان۹۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

خرمالو خشک

۲۸,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه گلابی

۵۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارنگی خشک

۲۷,۰۰۰ تومان۹۳,۰۰۰ تومانتومان
۱۱,۰۰۰ تومان۳۸,۰۰۰ تومانتومان
۵۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گوجی بری

۷۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش فخری

۱۵,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰ تومانتومان
۶۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

کشمش شاهانی

۵۴,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

توت خشک

۳۶,۰۰۰ تومان۱۲۳,۰۰۰ تومانتومان
۵,۰۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

انجیر خشک

۵۰,۰۰۰ تومان۷۲,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

برگه انجیر کرمانشاهی

۱۵,۰۰۰ تومان۵۳,۰۰۰ تومانتومان
۳۱,۰۰۰ تومان۱۰۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو عمانی

۲۴,۰۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

طالبی خشک

۱۸,۰۰۰ تومان۶۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

لیمو خشک

۳۳,۰۰۰ تومان۱۱۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

سیب زرد خشک

۲۵,۰۰۰ تومان۸۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

پرتقال خشک

۱۹,۰۰۰ تومان۶۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

گلابی خشک

۲۸,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو قرمز خشک

۲۷,۰۰۰ تومان۹۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

هلو خشک

۳۶,۰۰۰ تومان۱۲۴,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آناناس طبیعی

۸۳,۰۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

نارگیل خشک

۵۱,۰۰۰ تومان۱۷۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

موز خشک

۴۲,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومانتومان
۶۵,۰۰۰ تومان۲۲۶,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آجیل میوه خشک

۴۲,۰۰۰ تومان۱۴۷,۰۰۰ تومانتومان
۴۹,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو قرمز

۱۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومانتومان

توت، کشمش و انجیر

کشمش سبز

۱۳,۰۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو زرد

۸,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انجیر سیاه

۳۵,۰۰۰ تومان۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلو برقانی

۸,۰۰۰ تومان۲۷,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

برگه هلو مشتی

۱۰,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومانتومان

برگه و آلو

برگه قیسی

۱۲,۰۰۰ تومان۵۱,۰۰۰ تومانتومان
۱۸,۰۰۰ تومان۶۲,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آناناس کمپوتی

۵۵,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

انبه خشک

۷۳,۰۰۰ تومانتومان

میوه خشک

آلبالو خشک

۱۰,۰۰۰ تومان۳۳,۰۰۰ تومانتومان