نمایش یک نتیجه

ویژه بارجیل

پکان ایرانی برشته

۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

پکان ایرانی خام

۱۲۰,۰۰۰ تومانتومان
۸۰,۰۰۰ تومانتومان
۵۲,۰۰۰ تومانتومان
۵۲,۰۰۰ تومانتومان
۵۲,۰۰۰ تومانتومان

گردو

گردو خرد

۶۵,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

مغز پکان خام

۱۶۳,۰۰۰ تومانتومان
۴۸,۰۰۰ تومانتومان
۷۰,۰۰۰ تومانتومان

ویژه بارجیل

پکان با پوست

۷۷,۰۰۰ تومانتومان
۵۰,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومانتومان
۲۷,۰۰۰ تومان۹۷,۰۰۰ تومانتومان